logo

INTERNET

Připojení k síti Internet
Pevné datové okruhy
Webhosting a housing
Registrace domén
Všeobecné podmínky
Tvorba WWW

IT služby

Správa Vaší sítě a počítačů

Všeobecné podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování těchto služeb společností TELCEL, spol. s r.o. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené společností TELCEL, spol. s r.o. jako Dodavatelem těchto služeb a jakoukoliv jinou osobou jako Zákazníkem, využívajícím těchto služeb.


Článek II. Základní pojmy

2.1 V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova a výrazy význam u nich uvedený: "Ceníkem" se rozumí seznam cen telekomunikačních služeb poskytovaných Dodavatelem. "Cenou" se rozumí cena za poskytované telekomunikační služby. "Kontaktní osobou" se rozumí osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma Smluvními stranami týkajících se plnění smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb a která je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování telekomunikačních služeb podle takové smlouvy. Kdo je takovou Kontaktní osobou jednající za smluvní strany je určeno v konkrétní smlouvě o poskytování dané telekomunikační služby."Obecnou specifikací služby" se rozumí písemný dokument obsahující specifické technické a další podmínky pro poskytování konkrétního druhu telekomunikační služby. Obecná specifikace služby tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytování určité telekomunikační služby. " Oprávněným zástupcem" se rozumí osoba oprávněná činit jménem smluvní strany právní úkony. "Dodavatelem" se rozumí společnost TELCEL, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Dlážděná 1586/4, PSČ: 110 00, identifikační číslo 64582736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 41073, která zajišťuje poskytování telekomunikačních služeb třetím osobám - Zákazníkům. " Reklamací" se rozumí uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby u Dodavatele. "Službou" se rozumí telekomunikační služba poskytovaná Dodavatelem na základě Smlouvy. "Smlouvou" se rozumí smlouva o poskytování služby INTERNET CENTRUM TELCEL. " Všeobecnými podmínkami" se rozumí tento dokument stanovující všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti TELCEL, spol. s r.o. "Zúčtovacím obdobím" se rozumí základní období, za které se provádí vyúčtování ceny za poskytnuté Služby.


Článek III. Druhy poskytovaných telekomunikačních služeb

3.1. Dodavatel poskytuje následující telekomunikační služby :

a) připojení k síti Internet komutovaným způsobem (dial-up);
b) připojení k síti Internet pevným způsobem (leased line);
c) služba VPN (virtual private networking);
d) tvorba a vystavení webových stránek na síti Internet;
e) umístění zákaznického serveru připojeného do sítě Internet ve vlastní lokalitě, pronájem webového prostoru, pronájem části serveru (hosting), připojení serveru klienta (housing), pronájem serveru, přidělování domén;
f) doplňkové služby (konzultace, instalace zařízení atd.)

3.2 Dodavatel poskytuje telekomunikační služby na celém území České republiky.


Článek IV. Smlouva na poskytování služby INTERNET CENTRUM TELCEL

4.1. Telekomunikační služby jsou poskytovány na základě Smlouvy, jejímž předmětem je závazek Dodavatele poskytnout Zákazníkovi služby, vykonat práce, dodat věci či poskytnout práva a to za účelem zřízení určité Služby pro Zákazníka a tomu odpovídající závazek Zákazníka zaplatit Dodavateli cenu za takto poskytnutou Službu ve výši platné v době poskytnutí této Služby dle platného Ceníku.


Článek V. Práva a povinnosti Dodavatele

5.1. Dodavatel je povinen:

a) za sjednanou cenu poskytovat Službu v souladu se Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a Obecnou specifikací služby každému, kdo o ni požádá a projeví souhlas se Všeobecnými podmínkami, nebude-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Dodavatele;
b) na základě písemné žádosti Zákazníka provést změnu Služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a Obecnou specifikací služby;
c) instalovat, provozovat a udržovat službu ve stavu odpovídajícím příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným obecně závaznými právními předpisy;
d) provádět odstraňování poruch takovým způsobem, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem byly tyto poruchy odstraněny vždy co nejdříve;
e) oznámit Zákazníkovi vhodným způsobem (telefonicky, elektronickou poštou, dopisem apod.) v dostatečném předstihu, že dojde k omezení, přerušení, změně nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, pokud taková omezení, přerušení, změny či nepravidelnosti bylo možno předvídat;
f) zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti Zákazníka, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování Služby dozví;
g) dodavatel nebude odpovědný za neoprávněný vzdálený přístup, pozměnění, krádež či zničení zákazníkových datových souborů, programů či informací následkem vyšší moci, podvodných prostředků nebo zařízení či jakéhokoliv jiného způsobu;
h) dodavatel nebude odpovědný za nároky či škody, vzniklé zákazníkovou nedbalostí nebo neplněním zákazníkových povinností. Dodavatel nebude odpovědný za škody, vzniklé vinou či nedbalostí zákazníka třetím osobám.

5.2. Dodavatel je povinen poskytovat Služby nepřetržitě. V případě předem ohlášeného přerušení poskytování služeb je zákazník oprávněn požadovat slevu ve výši poměrné části měsíčních poplatků za druhý a další den výpadku.


Článek VI. Povinnosti Zákazníka

6.1. Zákazník je povinen:

a) řádně a včas platit Dodavateli cenu za poskytnuté Služby a to ve výši platné v době poskytnutí Služby dle platného Ceníku;
b) zajistit, aby telekomunikační zařízení, která připojuje k zařízením Dodavatele, splňovala podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy. Zákazník odpovídá za škody, které vzniknou Dodavateli nebo třetím osobám v důsledku činnosti zařízení, která Zákazník připojil k zařízením Dodavatele;
c) umožnit Dodavateli přístup k jeho zařízením, která se nacházejí v prostorách Zákazníka;
d) neprodleně oznámit Kontaktní osobě Dodavatele veškeré poruchy a vady, které se vyskytly při poskytování Služby. Oznámení vady nebo poruchy provede Zákazník telefonicky nebo faxem na níže uvedená čísla a v hlášení poruchy musí být uvedeno: jméno zákazníka, lokalita připojení, kontaktní jméno pověřené osoby a telefonní číslo, popis poruchy. V případě poruchy nahlášené telefonicky je nutné výše uvedené náležitosti potvrdit faxem do 1 hodiny od nahlášení telefonem na číslo +420 2 2423 5514. Hlášení zaslané faxem je nutno potvrdit telefonicky. Další čísla pro hlášení poruch: +420 602 309 700, +420 602 222 666. ;
e) zdržet se veškerých jednání, která porušují etická pravidla chování na síti Internet, zejména nespecifické šíření nevyžádané elektronické pošty (spam) či neoprávněné vstupování do cizích sítí (tzv. hacking);
f) zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti Dodavatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování Služby dozví.


Článek VII. Cena poskytovaných Služeb a její vyúčtování

7.1. Cena poskytovaných Služeb je stanovena podle Ceníku, který je k nahlédnutí ve všech provozovnách Dodavatele a u jeho obchodních zástupců a je také k dispozici na internetové adrese: http://www.tnet.cz. Zákazník je povinen platit takovou cenu Služby, která je podle Ceníku platná ke dni jejího poskytnutí. Dodavatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit, je však povinen takovou změnu uveřejnit 60 (šedesát) dní předem ve svých provozovnách a u svých obchodních zástupců a také na svojí internetové adrese: http://www.tnet.cz.

7.2. V případě, že je cena za Služby sjednána přímo ve Smlouvě, ustanovení o jejím určení podle Ceníku se nepoužijí.

7.3. Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, není-li v Obecné specifikaci služby nebo ve Smlouvě stanoveno jinak. Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby se provede tak, že Dodavatel zašle Zákazníkovi fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a bude mimo jiné obsahovat cenu za poskytnuté Služby. Cenu za poskytnuté Služby vyúčtované fakturou je Zákazník povinen zaplatit v den uvedený na faktuře jako den splatnosti (obvykle čtrnáctý den po vystavení faktury), nestanoví-li Smlouva nebo Obecná specifikace služby jinak.

7.4. Ceny za Služby jednorázové povahy (např. instalační a zřizovací poplatky a ceny za jednorázové úkony) budou Dodavatelem zahrnuty do nejbližšího Zúčtovacího období následujícího poté, co bude taková jednorázová Služba Zákazníkovi poskytnuta.

7.5. Ceny za Služby opakující se či trvalejší povahy budou vyúčtovány zpětně k poslednímu dni Zúčtovacího období, pokud Smlouva nebo Obecná specifikace služby nestanoví jinak.

7.6. V případě, že Dodavatel bude nabízet Služby, které budou placeny předem (tzv. předplacené služby), bude cena za tyto Služby zaplacena Zákazníkem ještě před tím, než bude poskytnutí Služby realizováno.

7.7. V případě, že Služba opakující se či trvalejší povahy nebude poskytována po celé Zúčtovací období, provede se vyúčtování ceny zpětně k poslednímu dni Zúčtovacího období, ve kterém byla Služba poskytována s tím, že za každý započatý kalendářní den poskytování Služby v daném Zúčtovacím období náleží Dodavateli 1/30 měsíční ceny. V případě, že dojde ke změně ceny za poskytování Služeb v průběhu Zúčtovacího období, je Dodavatel oprávněn požadovat změněnou cenu ode dne následujícího po dni, ve kterém změna ceny nabyla účinnosti.

7.8. Dodavatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i cenu za více poskytnutých Služeb a případně i cenu služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je Dodavatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po Zákazníkovi cenu za tuto jinou službu požadovat.

7.9. Zákazník je oprávněn započítat si proti pohledávkám Dodavatele pouze ty svoje vzájemné pohledávky vůči Dodavateli, které jsou již vykonatelné.

7.10. V případě, že Zákazník nezaplatí cenu za poskytnuté Služby ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Dodavatel má právo požadovat po Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s placením ceny za poskytnuté Služby až do zaplacení. Zákazníkem nese veškeré náklady, které Dodavateli vzniknou v souvislosti s vymáháním jeho pohledávek za Zákazníkem.

7.11. Zákazník je oprávněn písemně požádat o vrácení části řádně a včas zaplacených úhrad ceny za Služby za období, ve kterém Služba nebyla poskytována vůbec nebo byla poskytována v menším rozsahu, než je uvedeno ve Smlouvě. Lhůty a způsob vyúčtování přeplatků jsou specifikovány níže. Neposkytne-li Zákazník součinnost při odstranění závad majících za následek úplné nebo částečné neposkytnutí Služeb, není oprávněn požadovat vrácení poměrné části zaplacené ceny.


Článek VIII. Omezení, pozastavení a ukončení poskytování Služeb

8.1. Dodavatel má právo pozastavit nebo omezit poskytování Služeb v následujících případech:

a) je-li jeho možnost poskytovat sjednané Služby omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat nebo jí zabránit;
b) za podmínek uvedených v odstavci 9.2., je-li Zákazník v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby; nebo
c) na nezbytně nutnou dobu, porušuje-li Zákazník svoje povinnosti podle této Smlouvy

8.2. V případě, že Zákazník nezaplatí včas a řádně vyúčtovanou cenu za poskytnutou Službu nebo neplní další smluvní podmínky, zašle Dodavatel Zákazníkovi písemné upozornění s uvedením termínu náhradního plnění. Pokud Zákazník v uvedeném termínu nezjedná nápravu, Dodavatel má právo zamezit aktivní přístup ke Službě. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má Dodavatel právo poskytování Služby ukončit. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady spojené se zasíláním písemného upozornění.

8.3 Pro účely těchto Všeobecných podmínek se písemné upozornění považuje za doručené dnem jeho faktického doručení, nejpozději však 3. pracovním dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné upozornění předáno k doručení na adresu sídla resp. místa podnikání či bydliště druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pro určení data, kdy bylo písemné upozornění předáno k doručení, je rozhodující datum uvedené na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zásilky k doručení.


Článek IX. Podstatné porušení Smlouvy

9.1. Za podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem se považuje, pokud Dodavatel není schopen zřídit požadovanou Službu nebo provést změnu v určité Službě ani v přiměřené době poté, co uplynula lhůta stanovená ve Smlouvě nebo v příslušném dodatku Smlouvy. Dále se za podstatné porušení Smlouvy považuje, pokud vinou Dodavatele došlo k opakovanému poškození, ztrátě nebo zničení zařízení Zákazníka, které Dodavatel od Zákazníka převzal. Omezení nebo zastavení poskytování Služby Dodavatelem podle článku IX. odstavců 9.1. a 9.2. stejně jako podle článku V. odstavce 5.2. těchto Všeobecných podmínek není považováno za podstatné porušení Smlouvy.

9.2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zákazníka se považuje:

a) prodlení Zákazníka s placením Ceny za poskytnuté Služby po dobu delší než 30 (třicet) dnů;
b) poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením Služby;
c) opakované a i po upozornění pokračující používání poskytované Služby nebo zařízení Dodavatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy;
d) odepření přístupu Dodavateli k technickým zařízením a systémům Zákazníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy;
e) neodpojení zařízení Zákazníka od veřejné sítě nebo sítě Dodavatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl Zákazník k tomuto odpojení Dodavatelem vyzván;
f) opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení Dodavatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně;
g) provozování aktivit, které jsou v rozporu s etickými pravidly sítě Internet.


Článek X. Odpovědnost za škodu

10.1. Podle ustanovení § 82 odst. 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, není Dodavatel povinen uhrazovat Zákazníkům náhradu škody v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného poskytnutí Služby.


Článek XI. Vznik a zánik Smlouvy

11.1. Smlouva je uzavírána v písemné podobě na dobu neurčitou a je platná od okamžiku, kdy je podepsána Oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Dodavatele.

11.3. Smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou Smluvních stran;
b) uplynutím sjednané výpovědní doby, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že ve Smlouvě není výpovědní doba sjednána, je výpovědní doba jednoměsíční a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně;
c) uplynutím jednoměsíční výpovědní doby při výpovědi dané Zákazníkem z důvodu změny těchto Všeobecných podmínek nebo Obecné specifikace služby jednostranným úkonem Dodavatele nebo z důvodu zvýšení ceny poskytované Služby jednostranným úkonem Dodavatele. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být dána tak, aby jednoměsíční výpovědní doba uběhla ještě před tím, než má změna Všeobecných podmínek, Obecné specifikace služby nebo ceny za Služby nabýt účinnosti; nebo
d) odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Účinky odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné prohlášení oprávněné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy doručeno Smluvní straně, která Smlouvu podstatným způsobem porušila; nebo
e) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou.

11.4. Výpovědní doba podle odstavce 12.3. písm. c) začíná běžet prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď Zákazníka doručena Dodavateli.

11.5. Po ukončení Smlouvy je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu vrátit Dodavateli veškerá poskytnutá technická zařízení a jiné věci a přestat užívat práva, která od Dodavatele obdržel za účelem řádného poskytování Služby podle Smlouvy. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než sedm (7) dnů, je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, za kterou Dodavatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil.

11.6. Veškeré pohledávky a závazky peněžité povahy vyplývající ze Smlouvy budou mezi Smluvními stranami vyrovnány nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po ukončení Smlouvy.

11.7 Pro účely těchto Všeobecných podmínek se písemná výpověď či písemné prohlášení o odstoupení od Smlouvy považují za doručené dnem jejich faktického, nejpozději však 3. pracovním dnem následujícím po dni, kdy byla písemná výpověď či písemné prohlášení o odstoupení od Smlouvy předáno k doručení na adresu sídla resp. Místa podnikání či bydliště druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pro určení data, kdy byla písemná výpověď či písemné prohlášení o odstoupení od Smlouvy předáno k doručení, je rozhodující datum uvedené na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zásilky k doručení.


Článek XII. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby

12.1. V případě, že se Zákazník domnívá, že poskytovaná Služba svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Dodavatele za podmínek uvedených níže.

12.2. Dodavatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu jen těch Služeb, které poskytuje v souladu s příslušnou Smlouvou, a to v případě, že

a) smluvně dohodnutá Služba nebyla poskytnuta v kvalitě podle Smlouvy nebo příslušných předpisů nebo že za Službu nebyla účtována cena v souladu s platným Ceníkem nebo Smlouvou, nebo
b) poskytované Služby nemají sjednané, předepsané nebo schválené vlastnosti.

12.3. Reklamace může být uplatněna v případě, že je namítáno špatné vyúčtování ceny za poskytnou Službu nebo nedostatky ve způsobu poskytování Služby.

12.4. Reklamace se uplatňuje písemně u reklamačního pracoviště Dodavatele, a to na kontaktní adrese uvedené na vyúčtování ceny Služeb Dodavatele. Reklamaci lze uplatnit i faxem, a to nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.

12.5. Spočívá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou Službu, má Zákazník právo reklamovat vyúčtování ceny za Službu do jednoho (1) měsíce od doručení tohoto vyúčtování, jinak toto právo zanikne.

12.6. Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí být podány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (zpravidla do 15 (patnácti) dnů).

12.7. Uplatnění Reklamace proti výši účtovaných cen za Služby nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.

12.8. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace, a to následujícím způsobem:

a) jednoduché případy Reklamací nevyžadující technické šetření se vyřizují zpravidla do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení Reklamace;
b) Reklamace vyžadující technické šetření a Reklamace týkající se ceny se vyřizují nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení Reklamace;

12.9. Zákazník má právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacených cen Služeb na základě kladně vyřízené Reklamace a Dodavatel má povinnost tyto zaplacené částky vrátit:

a) formou dobropisu v následujícím vyúčtování po kladném vyřízení Reklamace;
b) ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení Reklamace Zákazníka, pokud s Zákazníkem nebylo dohodnuto jinak; nebo
c) pokud nebyla úhrada ceny Služeb provedena, zrušením původního vyúčtování a vydáním vyúčtování opraveného na základě Reklamace.

12.10. Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace, který nebylo možno vrátit pro překážky na straně Zákazníka, se promlčuje ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění).

12.11. V případě, že Zákazník nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení Dodavatele, má právo obrátit se v případě Reklamace ceny za poskytnutou Službu ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení vyřízení Reklamace na Český telekomunikační úřad.


Článek XIII. Společná ustanovení

13.1. Dodavatel je oprávněn s údaji a informacemi o Zákazník i nakládat pouze v souladu s platným právním řádem ČR. Dodavatel nesmí zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu Zákazníka. Není-li stanoveno ve Smlouvě jinak, Zákazník souhlasí s uvedením své obchodní firmy, jména nebo názvu v marketingových materiálech Dodavatele.

13.2. Dodavatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto Všeobecné podmínky, je však povinen oznámit to nejméně tři (3) měsíce předem. Oznámení o změně Všeobecných podmínek se děje uveřejněním na jeho internetové adrese: http://www.tnet.cz.


Článek XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem se řídí právním řádem České republiky.

14.2. Pokud jsou Smlouva, Všeobecné podmínky nebo Obecná specifikace služby vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodující české znění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

14.3. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy, Obecné specifikace služby a Všeobecnými podmínkami, mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Obecné specifikace služby a Všeobecných podmínek a pokud vznikne rozpor mezi ustanoveními Obecné specifikace služby a Všeobecných podmínek, mají přednost ustanovení Obecné specifikace služby před ustanoveními Všeobecných podmínek.

14.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Dodavatel a Zákazník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.

14.5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne dne 1. ledna 2002. Na smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené před tímto datem se však tyto Všeobecné podmínky vztahují až od 1. dubna 2002.